Thư viện tỉnh Bình Phước
Giờ hoạt động: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 đến thứ 7)

Tổng quan thư viện thị xã Phước Long

 

1/ Tổng quan về thị xã:

- Diện tích: 118,83 km²

- Số lượng xã, phường: 5 phường và 2 xã

- Dân số: 50.019 người

2/ Về Thư viện:

-Lịch làm việc:

-  Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

-  Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

- Vốn tài liệu: 5.394 bản.

- Đơn vị chủ quản: Phòng Văn hóa và Thông tin.

3/ Nhân sự:

- Họ và tên: Võ Đức Ngôn.

- Trình độ, chuyên ngành: Cao đẳng nghệ thuật.

- ĐT: 0978671574.

4/ Tình hình hoạt động: 

- Ứng dụng công nghệ thông  tin: 21 máy vi tính (Sở Khoa học và Công nghệ tài trợ)

- Tuyên truyền, phục vụ: 

+ Trưng bày sách phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và của ngành thư viện.

+ Lượt bạn đọc: 330 lượt.

+ Lượt sách luân chuyển: 2.354 lượt.

5/ Bưu điện Văn hóa xã: 02 Bưu điện Văn hóa xã: Sơn Giang, Phước Tín (tạm ngưng hoạt động).

6/ Thư viện xã thuộc Dự án BMGF-VN: 02 xã

- Xã Long Giang:

+ Cán bộ phụ trách: Lê Nguyên Lâm.

+ ĐT: 0918576497.

+ Email: lenguyenlam.93@gmail.com

- Xã Phước Tín:

+ Cán bộ phụ trách: Phạm Long Quân.

+ ĐT:

+ Email: